Thursday, 03 September 2009

So Manga Balas o Tarawi


Ramadhan Mubarak Glitter Graphics Icons n Comments @ orkut-scrapbook.com


2009 RAMADHAN 1430
MANGA BALAS O TARAWI
 1. Khapokas ko mu’min (mapaparatiyaya) so dosa niyan sa lagid o gawii a kinimbawataan on o ina iyan.
 2. Phakatalingoma so manga maalaikat a pezaksian iran sa mataan a miyaka zambayang ka sa tarawi sa diden phaki bilang o Allah (SWT) sekaniyan sa alongan a mawri.
 3. Phakaoma sa alongan a mawri a so bontal iyan na lagid o olan sa kasindaw ko gawii a Lailat-ul-Qadr.
 4. Iphamangeni sekaniyan sa kapipiya ginawa o manga malaikat go so maawid ko Aras o Allah (SWT) go so Korsi Iyan, darpa anan o Allah (SWT).
 5. Izorat o Allah (SWT) a bagian iyan so kapaka lidas ko Naraka ago so kapaka soled iyan ko Sorga.
 6. Perilaan o Allah (SWT) so mbala a lokes iyan amay ko siran a dowa na mapaparatiyaya.
 7. Mananawag so isa a Malaikat a di niyan di tharoon a “Hay oripen o Allah (SWT), mataan a so Allah na miya soat reka ago so mbala alokes ka.
 8. Imbegay ron o Allah (SWT) so manga balas a sabggibo a Hajji a tiyarima.
 9. Imbegay ron o Allah (SWT) so balas sa lagid o imbalas ko taw a miyaka zambayang sa Masjid il-Haram, Masjid il-Madinah ago sa Masjid il-Aqsa’.
 10. Pakipembalay o Allah sa sorga sa Alongan a Mawri.
 11. Mbalasan o Allah (SWT) sa lagid oba niyan riyaot so Musa (AS) ko kini phantagen iyan ko Fir’awn goso Haman, siran na manga Kafir (miyamangongkir).
 12. Iphoro o Allah (SWT) a bagian iyan so manga balas a samba ko pat polo ragon.
 13. Phakatalingoma sa Alongan a Mawri sa seka niyan na lomilintad ko langowan a marata sa Alongan a Mawri.
 14. Imbegay ron o Allah (SWT) sa lagid o miyaka Tawaf sa Baytal Ma’mor go iphamangni sekaniyan sa rila o manga pethad ago so manga bayanek.
 15. Imbegay ron o Allah (SWT) so balas sa lagid oba niyan sinimba so Allah sa kasimba a Nabi.
 16. Phakamboat ko Alongan a Mawri sa lagid o gawii a kinimbawataan on o ina iyan.
 17. Bagian iyan so balas sa lagid o inibalas ko kabatiyaa ko Tawrat, Injeel, Zaboor ago so Forqaan.
 18. Imbegay ron o Allah (SWT) so dowa polo ago pat a pangni niyan a tiyarima on o Allah.
 19. Imbegay rekaniyan o Allah (SWT) so lagi o inibegay niyan ko Ibrahem (AS).
 20. Iphoro sekaniyan o Allah (SWT) siis ko manga siksa ko kobor, maana a phakalibre.
 21. Makatalingoma sa Alongan a Mawri sa lomilintad sii ko magna awid a akal nago so manga kamboko.
 22. Phananawag so isa a Malikat ko kababaan o Arash a isa ko Darpa o Allah (SWT) a di niyan di tharoon a antawaa I miyag-ikhlas ko amal ka irila reka o Allah (SWT) so dosang ka.
 23. Iphoro o Allah (SWT) a bagian iyan so sanggibo a pangkatan sii ko Sorga.
 24. Imbegay ron o Allah (SWT) so rizki a manga pipiya sii ko Doniya go sii sa Alongan a Mawri.
 25. Tharoon o Allah (SWT) a “Hay oripen aken, kangka ko manga onga ko Sorga go phaygo ka ko Lawas a Ig a Salsil go inom ka ko ig a Kawthar. Saken I Thohan ka go seka na oripen aken.
 26. Imbegay reka niyan o Allah (SWT) so balas a lagid o manga balas o manga Nabi.
 27. Phakaokit sii ko Sirat al-Mustaqeem sa lagid o kilat a saperek mata.
 28. Imbegay rekaniyan o Allah (SWT) so balas a lagid o balas o manga Shaheed (miya perang sa lalan ko Allah) goso manga Salih (miyagamal sa manga pipiya.)
 29. Iphoro o Allah (SWT) so pangkatan iyan sii ko Jannat ul-Firdaws.

Korematen tano so Ramadhan a paratiyaya ko Allah Subhaanaho wa Ta'ala
Datu Mohammad Sa'eed 'Ali Yu bin Hadji 'Abdul Malic

No comments:

Post a Comment

Search This Blog